Personvernerklæring

Om virksomheten, personvern og lagring av journalopplysninger.


Virksomheten psykolog Kari Bru er registrert i Brønnøysundregisteret som enkeltmannsforetak, org. nr 984364040.


Som helsepersonell i Norge er jeg pålagt å føre og oppbevare journalopplysninger. Jeg bruker programmet Psyk base, et pasientjouralsystem levert av ASPIT AS for klinisk virksomhet innenfor psykiatri og psykologi. Psyk base online er en skytjeneste spesielt tilpasset bruk av sensitiv data, og reguleres etter gjeldene lover og regler om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften, personvernforordningen (GDPR), helseregisterloven, pasientjournalloven). Tjenesten benytter to-faktor autentisering basert på brukernavn/passord og smartkort/Buypass, som tilfredsstiller Nivå 4 Høyt, som er Normens høyeste sikkerhetsnivå for autentisering, og tilfredsstiller Datatilsynets retningslinjer mot datasystem inneholdende sensitive personopplysninger. Kommunikasjon med Psyk base går kryptert over Internett. Det oppbevares ikke journaldata på mitt kontor. Journalen inneholder opplysninger om helsehjelpen du har fått i vår kontakt, samt kontaktinformasjon (oppgitt navn, adresse, fødselsdato og mobilnummer, samt oppgitt fastlege).


Virksomheten er underlagt taushetsplikt, det vil si at opplysninger vedrørende din kontakt her ikke gis videre med mindre du samtykker til dette. Du har rett til innsyn i din journal.
Det er viktig å vite om lovbestemte unntak fra taushetsplikten. I noen sammenhenger er helsepersonell pålagt en plikt til å videreformidle pasientopplysninger som ellers er underlagt taushetsplikten, når visse vilkår er oppfylt: Helsepersonell skal, på eget initiativ, varsle barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Helsepersonell skal, på eget initiativ, gi opplysninger til kommunens helse- og omsorgstjeneste når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade. Unntaksregelen for taushetsplikten angår også når kjørende pasienter ikke oppfyller helsemessige krav til førerkort etter regler gitt i forskrift, når aktuell helsetilstand antas å vedvare. Helsepersonell skal også på eget initiativ varsle politi eller brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.