Terapi

Det kan være ulike grunner til at folk oppsøker psykolog. Bakgrunn for kontakt kan være at du over kortere eller lengre tid har slitt med psykiske plager som tristhet, uro eller angst som går ut over din trivsel, helse og livsglede, og sosiale og arbeidsmessige fungering.

Det kan da være nyttig å få hjelp til å finne mer ut av hvordan dette henger sammen med livet ditt nå, og at vi utforsker måter du kan møte vanskene på. Terapier med dette utgangspunktet vil som regel være av kortere varighet.

Andre sliter med senvirkninger etter oppveksttraumer, eller reaksjoner etter enkeltstående traumatiske opplevelser. Opplevelsene kan i ettertid gi ringvirkninger som lav selvfølelse eller følelse av verdiløshet, skam, vansker med tillit til andre, sinne, eller høy beredskap og vaktsomhet. Dette kan prege hverdagen i større eller mindre grad, og skape problemer sosialt, i arbeidsforhold, eller i forhold til partner eller barn.

I terapi vil vi utforske hva du opplever som hovedutfordring i dag, og hva du ønsker deg av endringer. I en trygg ramme har du mulighet til å slippe til og regulere egne følelser og reaksjoner som oppleves som overveldende, eller som du på ulikt vis har forsøkt å unngå. For mange kan senvirkninger sitte i kroppen som fysiske plager og smertetilstander, og de vil ha nytte av å bli bedre kjent med kroppen sine signaler. Psykologisk behandling av traumerelaterte utfordringer vil vanligvis gå over noe lenger tid.

En trenger ikke ha en psykisk lidelse for å oppsøke psykolog. Noen søker terapi for å bli bedre kjent med seg selv, for å endre fastlåste mønstre, eller ved veiskiller i livet.

Andre kan oppleve livsbelastninger og tilkortkommenhet knyttet til helsesituasjon og omsorgsoppgaver, eller slite med å regulere følelser som sinne i møte med partner eller barn.

Noen kan leve med identitetsproblematikk knyttet til seksuell legning, religion, eller i møte med ny kultur.
Mange søker samtaleterapi ved livskriser, tap, overganger eller brudd, som rokker ved opplevelser av en selv og meningen med livet, og som skaper bekymringer og uro for framtiden.

Samlivsutfordringer i parforhold kan også være utgangspunkt for kontakt. Mange par trenger hjelp til å finne veien ut av vansker som har utviklet seg over tid og skapt avstand eller konflikter, eller der det har oppstått kriser i forbindelse med tillitsbrudd.

Samtaleterapi handler ofte om å være i prosess. Å sette ord på, kjenne, og erkjenne. Å tåle og være i det uløste,- eller å ta valg i møte med det som gir smerte eller ubehag.